نگهداری از چرم

چرم در رطوبت زيادکپک می‌زند بنابراين آن رادر جايی که بسيار مرطوب است نگهداری نکنيد،هم چنین هيچ‌وقت چرم رادر لفاف پلاستيکی نگه نداريد چون اين کارباعث می‌شود که رطوبت احتمالی موجود در محصول چرمی خشک نشود