روش های تشخیص سایز پا

روش  تشخیص سایز پا:

1. روی یک صندلی نشسته که وزنتان روی پایتان نباشد، سپس پای خود را روی یک کاغذ قرار دهید...

2. دو خط افقی بالای شست پا و پایین پاشنه ی پا بکشید...

3. فاصله ی بلندترین انگشت پا تا پاشنه پای خود را با خطکش اندازه گیری کنید(برای مثال:27)

4. به عدد بدست آمد 2 واحد اضافه کنید(برای مثال:27

2=29)

5. عدد بدست آمده را ضربدر 3 کنید(3*29=87)

6. سپس عدد را تقسیم بر 2 کنید(87/2=43.5)

7. سایز پای شما 43.5 است که توصیه میشود کفش سایز 44 را انتخاب کنید...