رنگ سال 2018

همۀ افراد، دنبال کننده رنگ سال نیستند و خیلی برایشان مهم نیست که حتماً بنفش بپوشند. مهم شیک و خاص بودن پوشاکی است که می پوشند. کیف و کفشی که غیر از راحتی، نظر هر بیننده ای را جلب می کند
ضمن اینکه رنگ سال از طرف کمپانی های مختلف، متنوع ارائه شده، و در کشورهای مختلف متفاوت می باشد،
جالب است بدانید امسال رنگ بنفش در هیچ یک از مدلهای مجموعه 2018 دیویدجونز موجود نبود!